Expertul poligraf

Ocupaţia de expert poligraf este reglementată în Codul Ocupaţiilor din România COR 244513 având următoarea descriere:

„Expertul poligraf efectuează examinări psihofiziologice cu ajutorul tehnicii poligraf, interpretând reacţiile fiziologice umane corelate cu răspunsurile furnizate de o persoană la întrebări legate de o cauză punctuală, în scopul stabilirii comportamentului sincer sau simulat, referitor la veridicitatea unor fapte, evenimente, depoziţii precum şi pentru determinarea adevărului în orice situaţie în care se impune verificarea sincerităţii unei persoane”

Aici găsiţi Standardul Ocupaţional

Expertul poligraf se supune deasemenea unui cod etic şi unei deontologii profesionale care stabilesc normele de conduită morală, principiile şi regulile ce trebuie respectate de către expertul poligraf.

Normele reglementate de prezentul Cod fac referire atât la viata privată cât şi la activitatea profesională, respectarea lor constituind un criteriu pentru evaluarea eficienţei şi calităţii activităţii expertului poligraf.

Regulile şi principiile generale care se referă la conduita morală se aplică retroactiv la nivel general (personal), iar cele specifice ocupaţiei (profesionale) se aplică din momentul dobândirii dreptului de liberă practică în ocupaţia de expert poligraf.

Codul Etic se aplică tuturor Experţilor Poligraf din România (acreditaţi de către instituţii recunoscute naţional şi/sau internaţional).Odată cu aderarea la cod, experţii poligraf vor participa la punerea lui în practică şi vor lua măsuri pentru a descuraja, preveni, semnala şi corecta eventualele comportamente lipsite de etică.

Codul Etic are rolul de a identifica valorile fundamentale morale din viaţa privată cât şi din viaţa profesională a expertului poligraf.

Valorile fundamentale morale din viaţa privată şi cele ce stau la BAZA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE sunt evidenţiate prin identificarea următoarelor 10 PRINCIPII :

1. Principiul INTEGRITĂŢII – expertul poligraf este o persoană fără antecedente penale, împotriva căruia nu au fost emise niciodată acuzaţii dovedite şi căruia nu i-au fost puse sub semnul întrebarii credibilitatea, reputaţia şi integritatea, iar intreaga sa activitate este caracterizată prin Cinste, Corectitudine şi Moralitate.

2. Principiul RESPECTĂRII DREPTURILOR şi DEMNITĂŢII ORICĂREI PERSOANE – expertul poligraf trebuie să manifeste respect faţă de trăirile, experienţele, cunostinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile celorlalţi.

3. Principiul RESPONSABILITĂŢII – expertul poligraf să îşi asume răspunderea faţă de toate acţiunile sale şi consecintele acestora în viaţa privată.Expertul poligraf nu se va angaja în activităţi care contravin legilor umanitare internaţionale (terorism, rasism, tortură etc.).

4. Principiul LEGALITŢĂII – expertul poligaf nu poate lucra în afara cadrului legal şi este o persoană calificată pentru aceasta ocupaţie prin obţinerea atestatului de competenţă profesională şi drept de liberă practică recunoscut la nivel naţional conform standardului ocupaţiei de expert poligraf.

5. Principiul ADEVĂRULUI – expertul poligraf este în slujba adevărului, atât în activitatea profesională cât şi în viaţa socială.

6. Principiul INCORUPTIBILITĂŢII  – expertul poligraf nu trebuie să solicite sau să accepte plăţi, gratuităţi, favoruri sau daruri destinate a-i influenţa opinia, decizia sau raportul de expertiza. Nu va fura, înşela, frauda subiectul supus examinării, clientul sau colegii; nu va eluda sau denatura intenţionat rezultatele examinărilor poligraf.

7. Principiul OFICIALITĂŢII – ca expertul poligraf trebuie să desfăşoare activitatea profesională oficial, respectând în acest sens toate prevederile legale privind înregistrarea şi păstrarea actelor (solicitări de examinare, contracte, expertize) precum şi prevederile metodologice cu privire la înregistrarea şi arhivarea datelor examinării (fişele cu date personale ale subiecţilor, fişe medicale, declaraţia de consimţământ la examinare, procesul verbal de refuz al examinării, întrebările testelor, diagramele testelor).

8. Principiul Parteneriatului si LOIALITĂŢII PROFESIONALE – expertul poligraf trebuie să colaboreze cu ceilalţi experţi pentru a realiza permanent dezvoltarea profesională şi pentru a asigura desfăşurarea tuturor activităţilor specifice ocupaţiei de expert poligraf la cele mai înalte standarde, dovedind în acelaşi timp respect, loialitate, corectitudine şi bună credinţă faţă de colegi. Expertul Poligraf va promova Permanent Obiectivitatea, Onestitatea şi Buna Credinţă în Activitatea Profesională.

9. Principiul Respectării DREPTURILOR şi LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ale CETĂŢENILOR – expertul poligraf are obligaţia să repecte, pe toată perioada activităţii profesionale, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor înscrise in Declaraţia Drepturilor Omului (acordarea prezumţiei de nevinovăţie, dreptul de a fi informat, dreptul la viaţa privată, lipsa discriminării pe motive de rasă, etnie, religie, sex sau orientare sexuală, dreptul de a accepta sau de a refuza testarea etc.).

10. Principiul CONFIDENŢIALITĂŢII – expertul poligraf are obligaţia să pastreze Confidenţialitatea Informaţiilor obţinute în activitatea profesională în ceea ce priveşte clienţii, persoanele examinate, colegii şi clienţii/subiecţii colegilor. Expertul poligraf are obligaţia să păstreze cu stricteţe toată documentaţia despre cazurile cercetate (documente, diagrame, declaraţii, înregistrările efectuate în timpul examinărilor) într-un loc sigur şi să se asigure că nu au accces la ele persoane neautorizate.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

1. Expertul poligraf are obligaţia ca pe toată durata activităţii profesionale să-şi dezvolte competenţele profesionale prin informare continuă, prin participarea la programe de formare profesională, cursuri de specialitate, simpozioane, colocvii, consultări cu alţi specialişti sau cercetări ştiinţifice.

2. În vederea desfăşurării unei activităţi la un nivel ridicat de profesionalism, expertul poligraf trebuie să fie sănătos fizic şi mental, să nu fie obosit sau preocupat de alte probleme colaterale. În cazul în care aceste condiţii nu sunt indeplinite, expertul poligraf are obligaţia să înceteze activitatea până la refacerea completă.

3. Expertul poligraf nu trebuie, sub nici un motiv, să se angajeze în vreo formă de hărţuire: verbală, non-verbală, sexuală sau emoţională a subiecţilor examinati.

4. Expertul poligraf îşi primeşte onorariul din salariu sau din bonităţile acordate de conducerile societăţilor sau instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.

5. Expertul poligraf nu trebuie să facă, să publice sau să furnizeze spre publicare, cu intenţie, nici o declaraţie falsă sau menită să inducă în eroare, în legătură cu activitatea desfăşurată sau cu ocupaţia de expert poligraf.

6. Expertul poligraf nu trebuie să furnizeze informaţii despre tehnica poligraf persoanelor care consideră că le-ar putea folosi, voluntar sau involuntar, în scopul prejudicierii altor persoane.

7. Expertul poligraf trebuie să aleagă cu mult discernământ persoanele care urmează să fie pregatite profesional pentru a deveni experţi poligraf şi trebuie să-şi asume întreaga răspundere pentru aceasta.

8. Expertul poligraf îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte declaraţiile făcute publice sau informaţiile furnizate altor persoane.

CODUL DEONTOLOGIC :

1. Expertul poligraf trebuie să-şi conducă activitatea profesională conform standardului ocupaţional, metodologiei poligraf şi prezentului cod.

2. Expertul Poligraf nu trebuie să efectueze o examinare poligraf dacă are motive întemeiate să creadă că aceasta este făcută contrar legii.

3. Expertul poligraf îşi alege singur testele şi metodele de examinare, fiind singurul responsabil pentru faptele si consecinţele acţiunilor sale.

4. Expertul poligraf trebuie să se asigure că, sub nici o formă, consimţământul subiectului nu este dat în condiţii de presiune, ameninţări sau şantaj.

5. Expertul poligraf nu trebuie să includă în nici o examinare poligraf întrebări referitoare la activităţile, apartenenţa religioasă, convingerile politice sau de ordin rasial, cu excepţia cazurilor când acestea au relevanţă în cauza cercetată.

6. Expertul poligraf nu trebuie să furnizeze un diagnostic ferm atunci când înregistrările psihofiziologice nu-l susţin (nu sunt de calitate, nu sunt concludente sau intră în contradicţie flagrantă cu comportamentul subiectului.

7. Expertul poligraf trebuie să acorde examinatului posibilitatea de a-şi motiva şi explica reacţiile la întrebările relevante.

8. Expertul poligraf nu trebuie să furnizeze nici un raport sau opinie referitoare la starea medicală sau psihologică a examinatului, dacă nu are calificarea necesară pentru a o face. Este permis totuşi examinatorului să descrie aparenţele sau comportamentul examinatului. Rezultatele testului poligraf sunt cele strict bazate pe diagrama poligraf.

9. Expertul poligraf nu trebuie să furnizeze, cu intenţie sau să permită altcuiva să furnizeze un raport poligraf fals sau care să inducă în eroare. Fiecare expertiză poligraf trebuie să fie concretă, imparţială, să conţină o descriere a informaţiilor dezvoltate pe durata examinărilor iar concluziile profesionale ale expertului poligraf trebuie să fie bazate pe analiza diagramelor poligraf.

Expert poligraf, formator şi evaluator de competenţe profesionale Coman Adrian Mihail – preşedinte al Asociaţiei Române Poligraf